HOT

Tree shaped building Tree shaped building Tree shaped building Tree shaped building Tree shaped building Tree shaped building

2015-06-08 21:50:01 by Sandra Collins

Canaves Oia Hotel - Santorini, Greece Canaves Oia Hotel Santorini Greece

2015-06-07 02:50:01 by Sandra Collins
HOT

தெரிந்துகொள்வோம் நாமும்
ரூபாய் நோட்டுகள் சொல்லும் இந்திய வரலாறு
SHARE THIS
ரூபாய் நோட்டு
இந்திய ரூபாய் நோட்டுக்களில் 5, 10 என ஒவ்வொரு நோட்டிலும் ஒவ்வொரு புகைப்படங்கள் இடம்பெற்றிருக்கும்.
இவை ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு இந்திய வரலாற்றை பறைசாற்றுகின்றன.
அதாவது,
ரூபாய் 5 – விவசாயத்தின் பெருமை
ரூபாய் 10 – விலங்குகள் பாதுகாப்பு (புலி, யானை, காண்டாமிருகம்).
ரூபாய் 20 – கடற்கரை அழகு (கோவளம்)
ரூபாய் 50 – அரசியல் பெருமை (இந்திய நாடாளுமன்றம்)
ரூபாய் 100 – இயற்கையின் சிறப்பு (இமயமலை)
ரூபாய் 500 – சுதந்திரத்தின் பெருமை (தண்டி யாத்திரை)
ரூபாய் 1000 – இந்தியாவின் தொழில்நுட்ப மேம்பாடு.   SHARE THIS  5 10      5  10    20   50   100   500   1000    SHARE THIS  5 10      5  10    20   50   100   500   1000    SHARE THIS  5 10      5  10    20   50   100   500   1000

2015-06-06 05:40:01 by Sandra Collins
HOT

14 short stories worth reading, feeling and forwarding to all those dear to you..

1. Fall and Rise

Today, when I slipped on the wet tile floor a boy in a wheelchair caught me before I slammed my head on the ground. He said, “Believe it or not, that’s almost exactly how I injured my back 3 years ago .

2. A father's advice

Today, my father told me, “Just go for it and give it a try! You don’t have to be a professional to build a successful product. Amateurs started Google and Apple. Professionals built the Titanic

3. The power of uniqueness.

Today, I asked my mentor – a very successful business man in his 70’s – what his top 3 tips are for success. He smiled and said, “Read something no one else is reading, think something no one else is thinking, and do something no one else is doing.

4. Looking Back

Today, I interviewed my grandmother for part of a research paper I’m working on for my Psychology class. When I asked her to define success in her own words, she said, “Success is when you look back at your life and the memories make you smile.

5. Try and U shall know

I am blind by birth. When I was 8 years old, I wanted to play baseball. I asked my father- "Dad, can I play baseball?" He said "You'll never know until you try." When I was a teenager, I asked him, - "Dad Can I become a surgeon?". He replied "Son, you'll never know until you try." Today I am a Surgeon, just because I tried!


6. GOODNESS & GRATITUDE

Today, after a 72 hour shift at the fire station, a woman ran up to me at the grocery store and gave me a hug. When I tensed up, she realized I didn’t recognize her. She let go with tears of joy in her eyes and the most sincere smile and said, “On 9-11-2001, you carried me out of the World Trade Center.”


7. LOVE CONQUERS PAIN

Today, after I watched my dog get run over by a car, I sat on the side of the road holding him and crying. And just before he died, he licked the tears off my face.


8. A DOOR CLOSES TO OPEN ANOTHER

Today at 7AM, I woke up feeling ill, but decided I needed the money, so I went into work. At 3PM I got laid off. On my drive home I got a flat tire. When I went into the trunk for the spare, it was flat too. A man in a BMW pulled over, gave me a ride, we chatted, and then he offered me a job. I start tomorrow.


9. LOOKING BACK

Today, as my father, three brothers, and two sisters stood around my mother’s hospital bed, my mother uttered her last coherent words before she died. She simply said, “I feel so loved right now. We should have gotten together like this more often.”


10. AFFECTION

Today, I kissed my dad on the forehead as he passed away in a small hospital bed. About 5 seconds after he passed, I realized it was the first time I had given him a kiss since I was a little boy.


11. INNOCENCE

Today, in the cutest voice, my 8-year-old daughter asked me to start recycling. I chuckled and asked, “Why?” She replied, “So you can help me save the planet.” I chuckled again and asked, “And why do you want to save the planet?” “Because that’s where I keep all my stuff,” she said.


12. JOY

Today, when I witnessed a 27-year-old breast cancer patient laughing hysterically at her 2-year-old daughter’s antics, I suddenly realized that I need to stop complaining about my life and start celebrating it again.


13. KINDNESS

Today, a boy in a wheelchair saw me desperately struggling on crutches with my broken leg and offered to carry my backpack and books for me. He helped me all the way across campus to my class and as he was leaving he said, “I hope you feel better soon.”.


14. SHARING

Today, I was traveling in Kenya and I met a refugee from Zimbabwe. He said he hadn’t eaten anything in over 3 days and looked extremely skinny and unhealthy. Then my friend offered him the rest of the sandwich he was eating. The first thing the man said was, “We can share it.”

Cheers to life.

2015-05-31 05:10:02 by Sandra Collins
HOT

The Health Benefits of Whiskey:

1. Memory Boost: Whisky contains antioxidants that help improve the health of the brain, additionally, alcohol boosts blood circulation, both of which contribute to your memory. In addition, the Ethanol in whisky helps your neurons function properly, which also aids with memory.2. Stress Relief: In moderation, whisky can reduce stress and calm the nerves. The combination of slowing down  brain activity and increased circulation, which helps provide the body with oxygenated blood, are essential for achieving calmness.

3. Fight Weight Gain: Compared to its counterparts, whisky is a low-calorie alcohol, free of fat and cholesterol. If you’re on a diet but still want a drink – it’s your best choice.

4. Reduce the Risk of a Stroke: Whisky prevents cholesterol from accumulating in the cardiovascular system and can help remove excess cholesterol from the body. It also relaxes the walls of the arteries, reducing the risk of obstruction. All of these factors help reduce the risk of stroke considerably.

5. Reduce the Risk of Cancer: Whisky contains an antioxidant called ‘ellagic acid’, an acid that stops DNA from coming in contact with cancer-causing compounds, such as nitrosamines and polycyclic aromatic hydrocarbons.. It is also said to help protect the body from damage during chemotherapy.

6. Helps with Digestion: For centuries, whisky was considered a digestive aid, drunk after a heavy meal. Whisky's composition and high alcohol percentage also makes it an effective appetite suppressant.7. Live Longer: The antioxidants in whisky help fight free radicals – the number one cause of aging, as well as prevent various diseases. This double-whammy helps your body live a longer, healthier life.

8. Diabetic-Friendly: Containing zero carbs, it won’t affect blood sugar levels, making it the number one choice for diabetics.

9. Improve Your Heart's Health: Drinking whisky actually helps your heart stay healthy, similarly to red wine. It reduces the risk of blood clots, thus it can prevent strokes and heart attacks. The antioxidants in the whisky also inhibits the oxidation of low density lipoprotein - a main factor in heart disease.

10. Improve the Health of Your Brain: A 2003 study found that, thanks to the antioxidant qualities of the ellagic acid, moderate consumption of whisky reduces the risk of Alzheimer’s and dementia, as well as improve cognitive functions. Basically, one drink a day will keep the doctor away.

11. Prevent & Treat Cold and Flu: Whisky is known for its positive effects towards allergies and colds. It’s an effective cough syrup for people suffering from an itchy throat, and the alcohol helps kill bacteria in the throat. The best results are achieved by adding a little bit of whisky to a cup of hot water and lemon.

2015-05-30 21:10:01 by Sandra Collins

Lovely Lovely

2015-05-21 08:50:01 by Sandra Collins

தண்ணீர்...

2015-05-16 17:40:01 by Sandra Collins
Back to Top