உலகில் எதுக்குமே ஒரு விலை உண்டு.
ஆனால்
உன் குழி விழும் கண்ணத்திற்கும் அதில் உள்ள
மச்சத்திற்கும்
விலை ஏது??????

2015-11-28 16:11:24 by prathap

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

Tamil Kavithaigal About Relationship

Tamil Kavithaigal About Relationship

love your haters

love your haters

Wish you happy new year

Wish you happy new year

Amazing photo by Eitan Asraf

Amazing photo by Eitan Asraf

Amazing Pencil Drawing

Amazing Pencil Drawing

Good morning Images

Good morning Images

Gujarat barber beaten up for

Gujarat barber beaten up for

user

Popular Tufs

Happy Navratri Beautiful Images

Happy Navratri Beautiful Images

Creative Fruit Carving Arts

Creative Fruit Carving Arts

I miss you

I miss you

Do you know Micahel Jackson

Do you know Micahel Jackson

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.