உலகின் ஏதோ ஒரு மூலையில் வாழும்
போதும் "தங்கைக்கு திருமணம்
முடிந்தால் தான், நான் திருமணம்
செய்வேன் " என்ற உன் வைராக்கியம்
சொல்லுது உன் பிறப்பிடம் தமிழகம்
என்று..

2015-12-31 14:08:43 by ramesh raj

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

1 2

Shakti Lal Shah of BJP

Shakti Lal Shah of BJP

default thumb image

Google Maps To Make Navigation

Tamil

Tamil

Related Tuf

Related Tuf

Good morning Images

Good morning Images

Gujarat barber beaten up for

Gujarat barber beaten up for

user

Popular Tufs

India won the Paytm Test

India won the Paytm Test

No dp

No dp

Visovac islandCroatia

Visovac islandCroatia

Plants battery charger for smartphones

Plants battery charger for smartphones

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.