நட்பு கவிதை 10 வரிகளில் | Friendship Kavithai

இவை அனைத்தும் படித்தவை பார்த்தவை கேட்டவை
தளங்கள் பலவற்றில்
***********************
வந்தாலும் உன்னை மறக்க இதயம் வேண்டும் "
"ஜென்மம் ஒன்று இருந்தால் நீயே வேண்டும்"
"உறவாக அல்ல "
"உயிர் கொடுக்கும் நட்பாக வேண்டும்".
***********************
கவிதை என்பது காயம்பட்ட இதயத்திற்கு மருந்து ..!
காதல் என்பது காயப்பட போகிற இதயத்திற்கு விருந்து ..!
நட்பு மட்டும்தான் என்றைக்கும் இனிக்கும் கரும்பு ..!
*************************
குழந்தைக்கு பிடித்த பூ குறும்பு;
ஆசிரியர்க்கு பிடித்த பூ பண்பு;
மாணவனுக்கு பிடித்த பூ பண்பு;
கடலுக்கு பிடித்த பூ கொந்தளிப்பு;
சுனாமிக்கு பிடித்த பூ அழிப்பு;
நண்பனுக்கு பிடித்த பூ நட்பு;
ஆனால் மனித இனத்துக்கே பிடித்த அன்பு! அன்பு! அன்பு!
**********************
காரணம் இல்லாமல்
கலைந்து போக இது
கனவும் இல்லை
காரணம் சொல்லி பிரிந்து
போங்க இது காதலும் இல்லை
உயிர் உள்ளவரை தொடரும்
உண்மையான நட்பு .
+*****************************
நான் நேசிப்பது மலரையும் நட்பையும்தான் .
ஏன் என்றல் மலருக்கு வாசம் அதிகம் !
உன் நட்புக்கு பாசம் அதிக ...

2018-01-02 01:10:02 by Mohamed Youssef
HOT

Friendship

Friendship is...

2017-08-11 11:02:41 by sundu
HOT

Top 10 Friendship Quotes With Images

1. A Real Friend Cares Like A Mom, Scolds Like A Dad, Teases Like A Sister, Irritates Like A Brother and Loves More Than A Lover

2. The Best Part of Life is When Your Family Becomes Friends and Friends Become Family.

3. Sometimes Your Best Friend Understands You Better Than You Understand Yourself

4. Best Friends Never Have The Same Nature, They Just Have The Best Understanding Of Their Differences

5. A Best Friend is the one who You can Tell Everything to when no one else wants to Listen

6. Love Care And Friendship Quote:Love + Care = Mom, Love + Fear = Dad, Love + Help = Sister Love + Fight = Brother, Love + Care + Fear + Help + Fight + Life = FRIEND

7. Friendship is The Candle That Lights Up Your Heart Whenever It is Dark Outside

8. The Best Way To Stay Close To Anyone is By Being Just Friend. Nothing More and Nothing Less.

9. Friendship With Oneself is All-important, Because Without It One Cannot Be Friends With Anyone Else In The World.

10. Every Friendship Doesn't Change Into Love But Every Love Begins With Friendship. Top 10 Friendship Quotes With Images

2017-07-30 07:20:01 by Zhang Wei
HOT

The Moment Your Friends... Find Out You Have Money The Moment Your Find Out You Have Money

2017-07-28 15:04:26 by yamuna
HOT

Funny Friends Quotes | Best Friendship Quotes

1. You Think I'm Crazy? You Should See Me With My Best Friend

2. True Friendship Is When You Walk Into Their House And Your WiFi Connects Automatically

3. If All Of My Friends Jumped Off Of A Bridge, I Wouldn’t Jump With Them- I’d Be At The Bottom Waiting To Catch Them

4. Me And My Best Friend Can Communicate Just With Face Expressions

5. I Love My Crazy, Goofy, Stupid, Gorgeous, Weird Friends

www.bffquotes.pics/tags/funny.php Funny Friends Quotes  Best Friendship Quotes

2017-07-27 03:40:01 by Agnes Natalia

Friendship Quotes For Whatsapp Status

1. A True Friend Is Someone Who Accepts Your Past, Supports Your Present And Encourages Your Future

2. Hold A True Friend And Don't Let Go For A True Friend Comes Once In A Lifetime

3. A True Friend Will Join You Through Mountains And Valleys, Just To Share The Experience

4. No One Can Be Friends After Being Lovers But If They Are Friends Again After Being Lovers They Are The Best Friends In The World

5. A True Friend Is Happy For Your Success, While A False Friend Is Threatened By Your Happiness And Competes With You

www.bffquotes.pics/tags/whatsapp-status.php Friendship Quotes For Whatsapp Status

2017-07-25 14:20:01 by Mohamed Youssef
HOT

Short Friendship Quotes | Best Friendship Quotes

1. Old Friends are Best

2. Friendship Is A Knot That Cannot Be Untied

3. True Friendship is One of Life's Most Beautiful Gifts

4. Loyalty is what We Seek in Friendship

5. Every Boy Needs a Girl Best Friend Short Friendship Quotes  Best Friendship Quotes

2017-07-21 07:10:01 by Harini
HOT
HOT

When you dont have to be careful

When you don't have to be careful

2017-05-18 09:53:49 by Sasi

My Reaction When My Friend Says... My Reaction When My Friend

2017-02-23 05:10:01 by Priyadharshini
Back to Top

Popular Tufs

Health Benefits of Pineapple Fruit

Health Benefits of Pineapple Fruit

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

The Best Fails of June

default thumb image

February Birthdays Celebrities Born

Friendship Related Sharing

Sharing of your eye catching pictures, videos and news of trendy topics are listed under the Friendship category.