ஆண் குத்து விளக்கு போல் குடும்பம் நடத்த ஒரு அழகான பெண்ணை தேடுறான்

பெண் அலாவுதீன் விளக்கு போல கேட்டதெல்லாம் குடுக்கும் ஒரு ஆணை தேடுகிறாள்

இதான்பா வாழ்க்கை

2019-09-05 16:56:20 by geethaa
HOT

A useful advice to the married and committed guys.. A useful advice to the married and committed

2018-04-21 13:30:02 by Thomas Oliver

Marriage Meme

Marriage Meme

2017-11-30 10:38:59 by SekarGV

Just joke
Fun message Just joke Fun message

2017-09-14 22:40:35 by Vaishu
HOT

Some fresh husband wife naughty bytes


Wife: I hate you.
Husband: What a co-incidence..NOW, THIS IS TOO MUCH !!
A husband takes photograph of his wife and then declares himself to be a "WILD-LIFE" PHOTOGRAPHER !!A smart wife's note for the husband :
I am going out with my friends for dinner. Your dinner is in the recipe book, on page 25 and ingredients are available at reliance Fresh.Wife: "Darling Let's Enjoy our Saturday and Sunday"!
Husband: "Good Idea!, Let's meet on Monday....!"Boss to his friend: Kya zamana aaya hai. My secretary resigned yesterday.
Friend: Why?
Boss: She caught me with my wife in cofee shop

2017-08-24 10:57:16 by SekarGV

Got

Got Married.. Joke..

2017-08-24 10:27:05 by SekarGV
HOT

HOW TO INSTALL HUSBAND :

A woman writes to the IT Technical support Guy :-

Dear Tech Support,
Last year I upgraded from Boyfriend 5.0 to Husband 1.0 and I noticed a distinct slowdown in the overall system performance. This is particularly in the flower and jewellery applications, which operated flawlessly under Boyfriend 5.0!

In addition, Husband 1.0 uninstalled another valuable program, Romance 9.5, and then installed undesirable programs such as NEWS 5.0, MONEY 3.0 and CRICKET 4.1

What can I do?
Rgds
XWomenx
Reply :


Dear Madam,

First, keep in mind, Boyfriend 5.0 is an Entertainment Package, while Husband 1.0 is an operating system.

Please enter command- ithoughtyoulovedme.html and try to download Tears 6.2 , then only it will automatically run the applications Jewellery 2.0 and Flowers 3.5

However, remember, overuse of the above application can cause Husband 1.0 to default to Silence 2.5 , Beer 6.1 or Whisky 6.8

Also DO NOT disturb the original package of Husband 1.0 Otherwise new virus Girlfriend 2.5 will automatically be downloaded into your system. So please be careful!

In addition, please do not attempt to reinstall the Boyfriend 5.0 program.
These are unsupported applications and will crash Husband 1.0


We recommend: Cooking 3.0

Good Luck Madam !
Rgds
Support Guy
???

2017-07-01 17:14:14 by SekarGV

Husband: I got trapped into marriage.

Wife: (in anger) You were after me; I was not after you. You used to follow me to the bus stop, office, home, everywhere!

Husband: True! The mouse-trap never runs after the mouse! It is the mouse that runs into the trap!

Dedicated to all husbands

2017-06-26 17:25:15 by SekarGV

Arranged Marriage Vs Love Marriage || Funny Messages Arranged Marriage Vs Love Marriage  Funny Messages

2017-03-08 22:40:01 by Agnes Natalia
HOT

Spiderman After Marriage ... Spiderman After Marriage

2016-10-15 01:50:01 by Krishna Kumar
Back to Top

Popular Tufs

Tweets On jayalalithas Health By

Tweets On jayalalithas Health By

Evolution of photo posing

Evolution of photo posing

Deepika and Ranbir kapoor During

Deepika and Ranbir kapoor During

India is expected to achieve

India is expected to achieve

Marriage Jokes Related Sharing

Sharing of your eye catching pictures, videos and news of trendy topics are listed under the Marriage Jokes category.