ஒருவன் உனக்கு துரோகம் செய்தால்
நீ அவனுக்கு நம்பிக்கை துரோகம் செய்
துரோகத்தின் வலி அவனுக்கு தெரியவேண்டும் இல்லையென்றால் திருந்தமாட்டான்

2015-12-03 15:17:00 by prathap

துரோகம் செய்பவர்களுக்கு புரிவதேயில்லை அவர்களின் மீதான மதிப்பும் அதனுள்ளே இருக்கும் மரியாதையும் !

2015-12-03 15:16:42 by prathap
Back to Top

Popular Tufs

Never Never discourage anyone

Never Never discourage anyone

Swamy Vivekanandha  Stay self

Swamy Vivekanandha Stay self

WI 1575 400

WI 1575 400

30

30

Dhrogam Related Sharing

Sharing of your eye catching pictures, videos and news of trendy topics are listed under the Dhrogam category.