அன்னை தெரசா கவிதை

ஈன்றத் தாயளவு இணையாக இவ்வுலகில்
ஈரமுள்ள நெஞ்சாய் வாழ்ந்திட்ட உயிரவர்
ஈடில்லா இதயமாம் அன்னை தெரசாவை
ஈடிதம் புரிந்திடுக உலகோரே என்றென்றும் !

ஈவிரக்கத்தின் உருவம் செய்திட்ட பணியை
ஈடேற்ற இயலாது எவராலும் இவ்வுலகில்
ஈமம் அடையும்வரை மறவாதீர் என்றுமே
ஈகை குணமுடன் வாழ்ந்திடுக வையத்தில் !

2017-12-19 11:02:02 by Patricia Madison

Inspirational Mother Teresa quotes Inspirational Mother Teresa quotes Inspirational Mother Teresa quotes Inspirational Mother Teresa quotes Inspirational Mother Teresa quotes

2016-09-07 11:38:20 by rajkumarr
HOT

Rare picture of Mother Theresa at the age of

Rare picture of Mother Theresa at the age of 18...

2016-07-23 16:25:42 by Sanju

Mother Teresa

Mother Teresa

2016-02-20 09:53:30 by SekarGV

Mother Terasa Quotes

Mother Terasa Quotes

2016-02-06 23:26:51 by dhivya

Mother Theresa when she was 18

Mother Theresa when she was 18

2016-01-30 22:04:38 by Deepa

Mother

Mother Teresa...

2016-01-28 14:43:00 by Sanju

Quotes On Kindness That Remind Us To Be Less Selfish And More

Quotes On Kindness That Remind Us To Be Less Selfish And More Compassionate.

2016-01-14 15:30:03 by sundu
Back to Top

Popular Tufs

default thumb image

Detailed Report Cyclone Vardah

Tunnel in Tamil is

Tunnel in Tamil is

Swimmers NightmareIts not a snake

Swimmers NightmareIts not a snake

Please GOD if you cant

Please GOD if you cant

Mother Teresa Related Sharing

Sharing of your eye catching pictures, videos and news of trendy topics are listed under the Mother Teresa category.