ஐரோப்பிய கணித மேதைகள், "பித்தகோரஸ் தேற்றத்'தை,


விளக்குவதற்கு பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்,

அதாவது, 6வது நூற்றாண்டிலேயே புதையனார் என்ற தமிழர்


செங்கோன முக்கோணத்தில்

கர்ணத்தின் அளவைக் கண்டுபிடிக்கும் எளிய வழியைக் கண்டறிந்தார்.

அவர் எழுதிய கணிதப் பாடல்.

"ஓடிய நீளந்தன்னை

ஓரெட்ட்டுக் கூறதாக்கி

கூறிலே ஒன்று தள்ளி

குன்றத்தில் பாதி சேர்த்தால்

வருவது கர்ணம்தானே".

**************************************

அதாவது பிதாகரஸ் தேற்றம்:

A² + B² = C²

3^2 + 4^2 = 5^2

9 + 16 = 25

25 = 25

C=5

**************************​

இனி, புதையனாரின் சூத்திரம்:


ஓடிய நீளந்தன்னை - கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் இரண்டு அளவுகளில்


பெரிய அளவை,

ஓரெட்ட்டுக் கூறதாக்கி - எட்டு பாகங்களாக்கி,

கூறிலே ஒன்று தள்ளி- அதிலிருந்து ஒரு பாகத்தைக் கழித்து,

( பெரிய அளவான 4 ஐ எட்டு பாகங்களாக்கி, /அதிலிருந்து


ஒரு பாகத்தைக் கழித்தால் வருவது மூன்றரை.

குன்றத்தில் பாதி சேர்த்தால் வருவது கர்ணம்தானே.-


குன்றம் என்பது கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் மற்றொரு அளவு.

மற்றொரு அளவு மூன்றில் பாதி ஒன்றரை.

இதனுடன் ஏற்கனவே கணக்கிடப்பட்டு மீந்த


அளவான மூன்றரையையும் சேர்த்தால் கிடைப்பது ஐந்து.

C=5

”தமிழன் மிகப் பெரியவன்...”

2017-02-21 13:20:31 by sekar

Happy Telugu New Year SMS || Ugadi Wishes Happy Telugu New Year SMS  Ugadi Wishes

2017-02-21 11:55:03 by Karthick

Happy Ugadi E-Cards || Ugadi Greetings
www.fancygreetings.com/send-greeting/2392/ugadi... Happy Ugadi ECards  Ugadi Greetings

2017-02-21 11:54:59 by Kurt Sherwood

Happy Women's Day Picture Quotes || Women's Day Pictures Happy Womens Day Picture Quotes  Womens Day Pictures

2017-02-21 11:54:54 by Harini

Happy Women's Day Quotes With Images Happy Womens Day Quotes With Images

2017-02-21 11:54:47 by Zhang Wei

Happy Women's Day Picture Messages Happy Womens Day Picture Messages

2017-02-21 11:54:43 by Vaishnavi

Happy Women's Day Messages for Facebook Happy Womens Day Messages for Facebook

2017-02-21 11:54:32 by Krishna Kumar

Happy Ugadi Gudi Padwa || Ugadi Wishes
www.fancygreetings.com/send-greeting/2377/wishi... Happy Ugadi Gudi Padwa  Ugadi Wishes

2017-02-21 11:54:25 by Zhang Wei
HOT

Tiny Trump Troll Memes || Funny Memes Tiny Trump Troll Memes  Funny Memes Tiny Trump Troll Memes  Funny Memes

2017-02-21 11:53:38 by Mohamed Youssef
Back to Top
tufing promo

Popular Tufs

default thumb image

Everything Everything Trailer Amandla Stenberg

Happy Womens Day Whatsapp Status

Happy Womens Day Whatsapp Status

Tamil Nadu assembly trust vote

Tamil Nadu assembly trust vote

Oh My God Governors Eyes

Oh My God Governors Eyes

Latest Sharing

Share stunning images, videos and other interesting news feeds here.