எழுத்துகாம் நடத்தும் கவிதை, கட்டுரை மற்றும் ஓவியப் போட்டி போட்டி | Competition eluthu.com

எழுத்துகாம் நடத்தும் கவிதை, கட்டுரை மற்றும் ஓவியப் போட்டிபோட்டி / Competition.

         Competition

தொழிலாளர் தினத்தை முன்னிட்டு எழுத்து நடத்தும் கவிதை, கட்டுரை மற்றும் ஓவியப் போட்டி.

பரிசு:
சிறந்த கவிதைக்கு ரூபாய் 3000/-
சிறந்த கட்டுரைக்கு ரூபாய் 1000/-
சிறந்த ஓவியத்திற்கு ரூபாய் 1000/-

eluthu.com/view-competition-details/48/

2016-04-22 19:00:20 by barkkathhiox

A man reached 70 years of age and was affected by a disease which made him unable to urinate.
The doctors told him that he needs an operation to cure the disease.He agreed to do the operation as the problem was giving him severe pain for days.When the operation was completed the doctor gave him a bill which covered all the costs.After looking at the bill, the man started crying. Upon seeing this, the doctor said "If the cost is too high then we could make some other arrangements for you."The old man replied, "I am not crying because of the money but I am crying because GOD let me urinate for 70 years and He never sent me a bill!"Have you thanked GOD for His countless blessings today?Have you thought about the cost of oxygen in the hospital? Yet, GOD has given us free oxygen (air) since we were born.Can we not see that GOD is so gracious, merciful and full of compassion?If you are truly grateful to GOD for your life, share this message with others, not because you expect a blessing but because you are grateful.

2016-04-22 10:38:58 by barkkathhiox

Humans

Humans fact...

2015-10-31 19:01:24 by barkkathhiox

1000 rupees coin

1000 rupees coin

2015-10-31 19:00:40 by barkkathhiox

About Father

About Father

2015-10-30 19:58:02 by barkkathhiox

Android phone

Android phone

2015-10-30 19:38:44 by barkkathhiox

Health

Health Tips...

2015-10-30 19:35:29 by barkkathhiox

Indian rupee noted with out Gandhi pictures

Indian rupee noted with out Gandhi pictures

காந்தி இல்லாத ரூபாய் நோட்டுகளை பார்த்திருக்கிகளா....?

2015-10-30 08:25:23 by barkkathhiox

BrotherSister

Brother,Sister Relationship...

2015-10-29 21:02:18 by barkkathhiox

Why Complicate Keep it Simple

Why Complicate Life... Keep it Simple

2015-10-29 21:00:50 by barkkathhiox
Back to Top