உலகில் எதுக்குமே ஒரு விலை உண்டு.
ஆனால்
உன் குழி விழும் கண்ணத்திற்கும் அதில் உள்ள
மச்சத்திற்கும்
விலை ஏது??????

2015-11-28 16:11:24 by prathap

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

Tamil Kavithaigal About Relationship

Tamil Kavithaigal About Relationship

RK Nagar Election  Funny

RK Nagar Election Funny

default thumb image

Padam

Amazing photo by Eitan Asraf

Amazing photo by Eitan Asraf

Amazing Pencil Drawing

Amazing Pencil Drawing

Good morning Images

Good morning Images

Gujarat barber beaten up for

Gujarat barber beaten up for

user

Popular Tufs

Sometimes the best you can

Sometimes the best you can

Wonder StairsChina

Wonder StairsChina

default thumb image

Six Recent Trends in Robotics

default thumb image

I LOVE DAD Real hero

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.