காதலி: நம் காதலை ஏன் அப்பாகிட்ட சொல்ல அவசரப்படுத்துறீங்க...?
காதலன்: அப்பதான் உனக்கு வேற இடத்தில் சீக்கிரம் மாப்பிள்ளை பார்ப்பார்.

2015-12-05 01:51:47 by myilsamy

Related Tufs

default thumb image

10

Tamil Funny Conversation

Tamil Funny Conversation

This Giant Eye Just Appeared

This Giant Eye Just Appeared

default thumb image

Check out the amazing man

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

Related Tuf

Good morning Images

Good morning Images

Gujarat barber beaten up for

Gujarat barber beaten up for

user

Popular Tufs

Troll Modi and Rajnath Singh

Troll Modi and Rajnath Singh

Amazing Art Work

Amazing Art Work

Strawberry fruits

Strawberry fruits

Amitabh to replace Aamir as

Amitabh to replace Aamir as

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.