உலகின் ஏதோ ஒரு மூலையில் வாழும்
போதும் "தங்கைக்கு திருமணம்
முடிந்தால் தான், நான் திருமணம்
செய்வேன் " என்ற உன் வைராக்கியம்
சொல்லுது உன் பிறப்பிடம் தமிழகம்
என்று..

2015-12-31 14:08:43 by ramesh raj

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

1 2

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

Related Tuf

Tamil

Tamil

Related Tuf

Related Tuf

Good morning Images

Good morning Images

Gujarat barber beaten up for

Gujarat barber beaten up for

user

Popular Tufs

Ramana effect

Ramana effect

Abdul Kalams First Death Anniversary

Abdul Kalams First Death Anniversary

Tamil meme

Tamil meme

Share if you are agree

Share if you are agree

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.