படித்ததில் பிடித்தது
************************
உண்மையான தமிழ் வார்த்தைகள்:

Apple - குமளி
Orange - கிச்சிலிப்பழம்
Strawberry - செம்புற்று
Biriyani - ஊன் சோறு
Ice Cream - பனிக்கூழ் ; பனிக்கூழ்மம்
Chocolate - இன்னட்டு ; இன்
Cake - அணிச்சல்
Bread - வெதும்பி
Jelly - இழுது
Snacks - நொறுவை ; நொறுக்கு தீனி
Soap - வழலை
Helicopter - உலங்கூர்தி
Pencil - கரிக்கோல்
Stapler - பிணிக்கை

நாம் தமிழர்கள்!!! தெரிந்துகொள்வோம்!!!

2016-01-04 21:29:25 by JothiS

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

First language spoken by people

First language spoken by people

Instagram in Tamil

Instagram in Tamil

Central government allows Jallikattu in

Central government allows Jallikattu in

default thumb image

Never complaint to god about

Feelings

Feelings

Happy Friday Images Quotes

Happy Friday Images Quotes

Right Face Mask To Protect

Right Face Mask To Protect

user

Popular Tufs

Cutest Santa ever

Cutest Santa ever

Holiness of cow

Holiness of cow

Everybody will respect you from

Everybody will respect you from

N T Ramarav and MGR

N T Ramarav and MGR

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.