கஷ்டம் எப்பவும் நம் கூடவே இருக்கும்..
ஆனால் சந்தோஷம் வந்து வந்து போகும்.
இதை ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும் ....."My Wife is With Me,
But, Her Sister Comes and Goes .... !!

2015-04-27 11:55:06 by Sanju

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

Heart Dot to Dot Drawing

Related Tuf

Related Tuf

default thumb image

India allies send tough

happy Monday

happy Monday

Dads Princess

Dads Princess

Good morning Images

Good morning Images

Gujarat barber beaten up for

Gujarat barber beaten up for

user

Popular Tufs

Epothum achathil irupathai vida

Epothum achathil irupathai vida

Excellent show of artists to

Excellent show of artists to

Sometimes loneliness is good

Sometimes loneliness is good

default thumb image

If Only 100 People Lived

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.