கஷ்டம் எப்பவும் நம் கூடவே இருக்கும்..
ஆனால் சந்தோஷம் வந்து வந்து போகும்.
இதை ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும் ....."My Wife is With Me,
But, Her Sister Comes and Goes .... !!

2015-04-27 11:55:06 by Sanju

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

default thumb image

Heart Dot to Dot Drawing

You must do

You must do

Makings in Thoongavanam

Makings in Thoongavanam

happy Monday

happy Monday

Dads Princess

Dads Princess

Good morning Images

Good morning Images

Gujarat barber beaten up for

Gujarat barber beaten up for

user

Popular Tufs

Amazing Ideas For Your Kitchens

Amazing Ideas For Your Kitchens

Plant a tree

Plant a tree

Tirunelveli  Chennai Rameswaram

Tirunelveli Chennai Rameswaram

Love Messages

Love Messages

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.