கஷ்டம் எப்பவும் நம் கூடவே இருக்கும்..
ஆனால் சந்தோஷம் வந்து வந்து போகும்.
இதை ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கவும் ....."My Wife is With Me,
But, Her Sister Comes and Goes .... !!

2015-04-27 11:55:06 by Sanju

Related Tufs

Plant a tree to paint

Plant a tree to paint

Teachers Never taught this Math

Teachers Never taught this Math

Hyderabad  Newly Built 6Storey

Hyderabad Newly Built 6Storey

Myers Briggs Personality test

Myers Briggs Personality test

happy Monday

happy Monday

Dads Princess

Dads Princess

Happy Friday Images Quotes

Happy Friday Images Quotes

Right Face Mask To Protect

Right Face Mask To Protect

user

Popular Tufs

Answer this Puzzle  what

Answer this Puzzle what

Think positively Exercise daily

Think positively Exercise daily

Baby growth at 2nd month

Baby growth at 2nd month

default thumb image

IND 1467 200

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.