குறள் எண்: 670
எனைத்திட்ப மெய்தியக் கண்ணும் வினைத்திட்பம்
வேண்டாரை வேண்டா துலகு

தமிழ் விளக்கம்:
வேறு எத்தகைய உறுதி உடையவராக இருந்தாலும் செய்யும் தொழிலில் உறுதி இல்லாதவரை உலகம் விரும்பிப் போற்றாது.

ஆங்கில விளக்கம்:
The great will not esteem those who esteem not firmness of action whatever other abilities the latter may possess.

Very good mor have a beautiful day

2016-05-04 13:45:54 by Sanju

Related Tufs

default thumb image

Related Tuf

Thirukkural in Chinese language

Thirukkural in Chinese language

Testing Team Vs Developer

Testing Team Vs Developer

Time gap we feel at

Time gap we feel at

default thumb image

Maid Please take back this

Election trending

Election trending

Happy Friday Images Quotes

Happy Friday Images Quotes

Related Tuf

Related Tuf

user

Popular Tufs

Good Night

Good Night

Panam paththum seiyum

Panam paththum seiyum

Cardiac stent makers asked to

Cardiac stent makers asked to

Happy Onam Kerala Images

Happy Onam Kerala Images

Tufing.com

Submit and share your interesting website links in our online social networking site.